คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)