อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือ ส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้ บก.ปปป.มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.  รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั่วราชอาณาจักร

๒. ปฏิบัติงานตาม ป.วิอาญา และตามกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการทุจริตในวงราชการ

และความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือในวงราชการและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

๓.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย