วิสัยทัศน์ ผบก.ปปป.

มุ่งมั่นปราบทุจริต

พิชิตกลุ่มอิทธิพล

ร่วมสร้างพลังมวลชน

เปี่ยมล้นความยุติธรรม

ค่านิยม

เกียรติยศ ศักดิ์ศรี
มาจากศรัทธา ความเชื่อมั่น
ของประชาชน