วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวน
สอบสวน เฉพาะทาง ซึ่งได้รับความเชื่อถือศรัทธา
จากประชาชนและหน่วยงานอื่น

ค่านิยม

เกียรติยศ ศักดิ์ศรี
มาจากศรัทธา ความเชื่อมั่น
ของประชาชน