ฝอ.1 งานธุการกำลังพล

ฝอ.2 งานการข่าว ความมั่นคง และเทคโนโลยี

ฝอ.3 งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

ฝอ.4 งานพลาธิการ ส่งกำลังบำรุง

ฝอ.5 งานกิจการพิเศษ และจิตอาสา

ฝอ.6 งานการเงิน การบัญชี

ฝอ.7 งานกฎหมาย วินัย

Six Writing Tips For Fast Paper Writing

Distraction is the greatest obstacle in writing quick papers. Choose a peaceful place to work in like a quiet library area or a coffee shop off campus or perhaps your room in the dorms – and focus on your work. You might be amazed at the ease with which it’s possible to write once you develop essay to order a writing routine. Here are six writing tips that can aid in writing your papers to an easy task. These tips are only intended to help you improve the writing quality of your essay.