ฝอ.1 งานธุการกำลังพล

ฝอ.2 งานการข่าว ความมั่นคง และเทคโนโลยี

ฝอ.3 งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

ฝอ.4 งานพลาธิการ ส่งกำลังบำรุง

ฝอ.5 งานกิจการพิเศษ และจิตอาสา

ฝอ.6 งานการเงิน การบัญชี

ฝอ.7 งานกฎหมาย วินัย