กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 4

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

โทร          02 142 2633

โทรสาร    02 143 8715