ภาพเครื่องหมายราชการประจำหน่วย
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ธงชาติ หมายถึง ธงชาติไทย
ตราชั่ง หมายถึง ความยุติธรรม
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง การเชิดชูหน่วยงาน ความเจริญรุ่งเรืองและมีเกียรติ
ดาวแปดดวง หมายถึง หน่วยงาน และกลุ่มงาน ได้แก่ ฝอ. ,กก.1-6 บก.ปปป. และกลุ่มงานสอบสวน
สีน้ำเงิน หมายถึง เป็นสีของธงไตรรงค์ หมายถึง พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศ
รูปกงจักร หมายถึง เปรียบเหมือนใบมีดหรือใบพัดที่มีความคมล้อมรอบเพื่อเป็นเกราะป้องกันและกำจัดความทุจริตให้หมดสิ้นไป